Regulamin

 1. Home
 2. Regulamin

Regulamin

 

Regulamin COGITO na rok 2023/2024

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym w szkole COGITO jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, a następnie uiszczenie opłaty za I semestr lub miesiąc w zależności od wybranej formy płatności: semestralnej lub ratalnej.
 2. Przed rozpoczęciem kursu uczeń lub jego prawny opiekun zobligowany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i umową uczestnictwa w kursie językowym a następnie potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w systemie KIVO (dziennik elektroniczny) pod adresem app.kivo.pl 
 3. Dostęp do KIVO otrzymuje każdy uczeń drogą mailową lub sms'em.
 4. Rok szkolny w Cogito składa się z II semestrów i rozpoczyna się z dniem 25 września 2023 r., a kończy 21 czerwca 2024 roku.
 5. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, za które zapłacił, a w razie jego nieobecności nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za opuszczone lekcje.
 6. W szkole Cogito obowiązują podręczniki, które są dodatkowo płatne. Wskazany przez szkołę podręcznik uczeń może zakupić we własnym zakresie lub zlecić zakup Cogito.
 7. W przypadku opcji „płatność semestralna” opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 10 października 2023 roku, a za II semestr do dnia 29 lutego 2024 r. W sytuacji nieprzestrzegania wskazanych terminów, szkoła naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 8. W przypadku opcji „płatność ratalna” rok szkolny zostaje podzielony na 10 równych rat płatnych do 10 dnia każdego miesiąca. Harmonogram płatności:
 • Rata 1 – do 10.10.2023
 • Rata 2 – do 10.11.2023
 • Rata 3 – do 10.12.2023
 • Rata 4 – do 10.01.2024
 • Rata 5 – do 10.02.2024
 • Rata 6 – do 10.03.2024
 • Rata 7 – do 10.04.2024
 • Rata 8 – do 10.05.2024
 • Rata 9 – do 10.06.2024
 • Rata 10 – do 10.07.2024
 •  

7. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, szkoła Cogito zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

8. Opłaty za lekcje j. angielskiego lub hiszpańskiego można dokonywać przelewem na konto w bank ING nr 09 1050 1764 1000 0097 1602 5748  lub gotówką u nauczyciela prowadzącego.

 

9. Cennik kursów w Cogito znajduje się na stronie www.cogito-koszalka.pl pod opisem każdego z kursów. Szkoła gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienione przez cały rok szkolny 2023-2024.

 

10. Przedstawione w cenniku ceny dotyczą grupy 7-9 osobowej (lekcje stacjonarne), 6-7 osobowej (lekcje online). Szkoła dopuszcza możliwość dołączenia jednej osoby powyżej wspomniany limit wyłącznie za zgodą wszystkich uczniów lub ich rodziców.  Po otrzymaniu zgody cena dla wszystkich uczniów w grupie zostanie proporcjonalnie obniżona.

 

11. W sytuacji, gdy liczebność grupy zmniejszy się i będzie niższa niż wskazane w pkt. 10 ilości, szkoła Cogito zastrzega sobie możliwość skorygowania ceny w stosunku do ilości uczestników kursu. Nowa cena zostanie przedstawiona uczniom i ich rodzicom do akceptacji.

 

12. W razie braku akceptacji nowej ceny szkoła zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania kursu lub zaproponuje przeniesienie uczniów do równoległych grup, jeżeli będzie to możliwe.

 

13. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego z przyczyn losowych, szkoła zapewni zastępstwo lub zajęcia zostaną odwołane poprzez wysłanie wiadomości SMS i odpracowane w innym terminie.

 

14. Szkoła Cogito gwarantuje wykonanie pakietu godzin, za który uczeń zapłacił. Jeżeli w związku z przypadającymi świętami państwowymi i kościelnymi, długimi weekendami, zdarzeniami losowymi lub absencją nauczyciela zauważymy, że realizacja pakietu godzin w danym semestrze jest zagrożona, szkoła uzgodni z uczniami lub ich rodzicami dodatkowe terminy zajęć.

 

15. Szkoła Cogito prowadzi elektroniczny dziennik zajęć lekcyjnych, w którym notuje postępy uczniów, frekwencję, przygotowanie do zajęć oraz płatności. Dziennik znajduje się pod adresem www.app.kivo.pl .

 

16. Uczeń ma prawo do zmiany grupy w trakcie semestru pod warunkiem uzyskania zgody Cogito. Zmiany można dokonać do grupy o rok starszej, o rok młodszej lub grupy równoległej w tym samym wieku.

 

17. Uczeń ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  Jeżeli uczeń jest niepełnoletni rezygnację podpisuje jego rodzić lub prawny opiekun. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć rezygnację na piśmie swojemu nauczycielowi lub przesłać ją mailem na adres: biuro@cogito-koszalka.pl

 

18. Jeżeli uczeń zrezygnuje z kursu w trakcie trwania semestru, a semestr został opłacony z góry, szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci nadpłatę na wskazane przez ucznia konto lub w formie gotówki.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lekcji stacjonarnych:

 1. Uczeń dba o wyposażenie szkoły. W razie zniszczeń szkoła zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkody przez ucznia lub jego rodziców lub pokrycia kosztów naprawy.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci poza godzinami ich zajęć.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku oraz przepisów BHP na terenie szkoły. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi ważną przyczynę skreślenia ucznia z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji Szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci niewykorzystaną kwotę za kurs.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lekcji online:

 1. Lekcje online prowadzone są poprzez aplikację MS TEAMS.
 2. Po ustaleniu planu lekcji każdy uczeń otrzymuje link do lekcji na wskazany w zgłoszeniu email. Dołączyć do lekcji można poprzez stronę internetową (klikając link w emailu od nas strona uruchomi się automatycznie) lub zainstalowaną na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym aplikację MS TEAMS.
 3.  Szkoła nie odpowiada za problemy techniczne po stronie ucznia, które nie pozwalają dołączyć się  lub efektywnie uczestniczyć w lekcji. W takiej sytuacji uczniowi nie przysługuje zwrot kwoty za lekcje, w której nie uczestniczył.
 4. W razie problemów technicznych po stronie szkoły, lekcja zostaje odwołana i szkoła Cogito gwarantuje zrealizowanie takich zajęć w innym, dogodnym dla uczniów terminie.

 

cogito__icon--5

83-340 Sierakowice

Ks. Bernarda Łosińskiego 1

Telefon kontaktowy:

788 616 823, 606 616 148

E-mail:

biuro@cogito-koszalka.pl

MarkerZobacz Cogito na mapie