Polityka prywatności

 1. Home
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu firmy Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka oraz zasady stosowania plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu https://cogito-koszalka.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa użytkownikom przysługują.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu

 

Firma Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność.

 

Firma Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka zapewnia, by zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności, która wyraża dobrowolnie, konkretnie, świadomie i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

 

Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Operator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia w tym Rejestr Czynności Przetwarzania, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Operator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Operator Przetwarza różne dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

 

 

§1 Definicje

 1. Operator, My, Nasze – oznacza firmę Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka z siedzibą w Sierakowicach 83-340, przy ul. Widokowej 8, NIP: 5891686331, właściciela Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi edukacyjne oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika.
 2. Serwis, Strona, Nasza Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy działający w domenie cogito-koszalka.pl
 3. Nasi klienci – klienci firmy Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Urządzenie Końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka
 7. Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka
 8. Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka
 9. Strona, nasza strona – https://cogito-koszalka.pl/
 10. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

§2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Firma Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres BIURO@COGITO-KOSZALKA.PL

 

 

§3 Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

a. Zapytanie o ofertę

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Przygotowanie i wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

 

b. Zawarcie umowy

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, umowa półkolonijna

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię, numer telefonu i dane, które dobrowolnie nam podajesz w treści zapytania

Podstawa prawna: Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

c. Zgłoszenie udziału w rekrutacji

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię  nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność, i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania

Podstawa prawna: Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

 

d. Statystyka korzystania ze strony

Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

 

e. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

 

f. Badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów. 

 

g. Marketing naszych usług

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

 

Profilowanie: Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

 

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

 

Równowaga interesów: Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.


Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody, pisząc do nas na adres SZKOLA@COGITO-KOSZALKA.PL. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów, traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z określonych przez Operatora możliwości.

 

 

§4 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

a. Pracownikom firmy Cogito Szkoła Języków Obcych A. Koszałka

Udostępniamy Twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

 

b. Dostawcy Usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzana (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy znajdziesz, poniżej (poniższa lista jest rozwijana):

 • Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google LLC;
 • Google Ads – system reklamowy Google LLC, pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google;
 • Gmail – bezpłatny serwis webmail, stworzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo Google LLC;
 • Kivo – firma dostarczająca rozwiązanie dziennika on-line pozwalające nam m.in. na komunikowanie się z rodzicami drogą elektroniczną przez maile, sms’y oraz samą platformę;
 • Facebook – pixel facebook – narzędzie analityczne wspierające mierzenie skuteczności reklam, a także optymalizować reklamy emitowane na Facebook’u.
 • ODEE – firma hostingowo-serwerowa, dzięki której nasza strona jest online.

 

 c. Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 

d. Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

 

§5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

Okres przechowywania Twoich danych zależy od celu:

a.      rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.

b.     ofertowym – przez okres 24 miesięcy

c.      nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 48 miesięcy od dnia zakończenia umowy

d.     marketingu naszych usług i produktów – przez okres 48 miesięcy 

e.      w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej polityki – przez okres 24 miesięcy.

 

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

 

§6 Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres BIURO@COGITO-KOSZALKA.PL

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacja lub otrzymywana informacji handlowych).

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a.      gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.     gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c.      gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.     gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuacje – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a.  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych;

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od nas sprostowania danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§7 W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem.

 

 

§8 Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie https://cogito-koszalka.pl/ a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy Ci ją na maila.

 

 

§9 Inne Polityki Prywatności

Na tej stronie internetowej lub w jej poszczególnych podstronach mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe. Takie dodatkowe zapisy znajdują pierwszeństwo przed niniejszą Polityką Prywatności

 

cogito__icon--5

83-340 Sierakowice

Ks. Bernarda Łosińskiego 1

Telefon kontaktowy:

788 616 823, 606 616 148

E-mail:

biuro@cogito-koszalka.pl

MarkerZobacz Cogito na mapie