Logo Facebook
Home Regulaminy i procedury
19.09.2018
Regulaminy i procedury

Aktualizacja 1.09.2020r.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym w szkole COGITO jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (pobierz TUTAJ), a następnie uiszczenie opłaty za I semestr/1 raty.
 2. Rok szkolny w Cogito składa się z II semestrów i rozpoczyna się z dniem 1 października 2020 r., a kończy 30 czerwca 2021 roku.
 3. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, za które zapłacił, a w razie jego nieobecności nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za opuszczone lekcje.
 4. Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 15 października 2020 roku, a za II semestr do dnia 28 lutego 2021 r. W sytuacji nieprzestrzegania wskazanych terminów, szkoła naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, szkoła Cogito zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczniów.
 6. Istnieje możliwość uregulowania płatność za semestr w czterech równych ratach. Wybór takiej opcji zaznaczamy w formularzu zgłoszeniowym. Szczegóły w zakładce CENNIK
 7. Opłaty za lekcje j. angielskiego lub hiszpańskiego można dokonywać przelewem na konto w ING Bank Śląski nr  09 1050 1764 1000 0097 1602 5748 lub gotówką u nauczyciela prowadzącego.
 8. Cennik kursów w Cogito znajduje się na stronie cogito-koszalka.pl. Szkoła gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienione przez cały rok szkolny 2020-2021.
 9. Przedstawione w cenniku ceny dotyczą grupy 7-9 osobowej. Szkoła dopuszcza możliwość dołączenia dziesiątej osoby wyłącznie za zgodą wszystkich uczniów lub ich rodziców. Po otrzymaniu zgody cena dla wszystkich uczniów w grupie zostanie proporcjonalnie obniżona.
 10. W sytuacji, gdy liczebność grupy zmniejszy się i będzie niższa niż 7 osób, szkoła Cogito zastrzega sobie możliwość skorygowania ceny w stosunku do ilości uczestników kursu. Nowa cena zostanie przedstawiona uczniom i ich rodzicom do akceptacji.
 11. W razie braku akceptacji nowej ceny szkoła zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania kursu lub zaproponuje przeniesienie uczniów do równoległych grup, jeżeli będzie to możliwe.
 12. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego z przyczyn losowych, szkoła postara się zapewnić zastępstwo lub zaproponuje dodatkowy termin lub zajęcia zostaną odwołane poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 13. Szkoła Cogito gwarantuje wykonanie pakietu godzin, za który uczeń zapłacił. Jeżeli w związku z przypadającymi świętami państwowymi i kościelnymi, długimi weekendami, zdarzeniami losowymi lub absencją nauczyciela zauważymy, że realizacja pakietu godzin w danym semestrze jest zagrożona, szkoła uzgodni z uczniami i zorganizuje dodatkowe terminy zajęć.
 14. Szkoła Cogito prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych, w którym notuje postępy uczniów, frekwencję oraz przygotowanie do zajęć. Na życzenie ucznia lub jego rodzica szkoła przygotuje raport podsumowujący I lub II semestr. Stosowną prośbę należy przesłać mailem na adres szkola@cogito-koszalka.pl i tą samą drogą raport taki zostanie dostarczony.
 15. Szkoła Cogito udziela rabat w wysokości 5% na drugiego i każdego kolejnego członka najbliższej rodziny tj. brat, siostra, ojciec, matka, mąż, żona). Rabat w wysokości 5% przysługuje także uczniowi na kurs drugiego języka w Cogito. Rabat zostaje udzielony wyłącznie przy płatności z góry za dany semestr. Rabaty nie mają zastosowania przy płatności ratalnej. W przypadku różnicy cen za kursy, odpowiedni rabat  udzielany jest w pierwszej kolejności najtańszemu z nich.
 16. Uczeń ma prawo do zmiany grupy w trakcie semestru pod warunkiem uzyskania zgody Cogito.
 17. Uczeń ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tzn. że zajęcia przestają być naliczane po 1 miesiącu od momentu otrzymania informacji o rezygnacji z kursu. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni rezygnację podpisuje jego rodzić lub prawny opiekun. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć rezygnację na piśmie swojemu nauczycielowi lub przesłać ją mailem na adres: szkola@cogito-koszalka.pl
 18. Jeżeli uczeń zrezygnuje z kursu w trakcie trwania semestru, a semestr ten został opłacony, szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci nadpłatę na wskazane przez ucznia konto lub w formie gotówki.
 19. Uczeń dba o wyposażenie szkoły. W razie zniszczeń poniesie materialną odpowiedzialność.
 20. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku oraz przepisów BHP na terenie szkoły. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi ważną przyczynę skreślenia ucznia z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji Szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci niewykorzystaną kwotę za kurs.
 21. Nauczyciel odpowiada za dziecko wyłącznie w czasie jego zajęć zgodnie z planem lekcji. Szkoła Cogito nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przywiezione i pozostawione bez opieki przed lekcjami jak i nieodebrane o właściwej porze po lekcjach

 

LEKCJE ONLINE

W przypadku lekcji online, zastosowanie mają te same zasady co w przypadku zajęć stacjonarnych, za wyjątkiem pkt. 19, 20, 21. Ponadto uczeń jak i szkoła deklarują przestrzegania następujących reguł:

 1. Po stronie ucznia należy posiadanie niezbędnych narzędzi do wzięcia udziału w lekcjach przez internet tj. komputera z dostępem do internetu, kamerki internetowej oraz słuchawek z mikrofonem.
 2. Wszelkie problemy techniczne znajdujące się po stronie ucznia nie są podstawą do żadnych roszczeń finansowch i niefinansowych wobec szkoły. Szkoła Cogito nie zwraca pięniędzy za lekcje, w których uczeń miał problemy ze sprzętem lub internetem.
 3. Szkoła Cogito dysponuje sprawnym i nowoczesnym sprzętem elektronicznym zapewniającym skuteczne przeprowadzenie lekcji online.
 4. Lekcje online prowadzone są za pomocą darmowego programu ZOOM, który uczeń zobowiązny jest zainstalować na swoim komputerze.
 5. W razie pojawienia się problemów technicznych po stronie szkoły lub dostawcy internetu lub programu ZOOM, używanego do przeprowadznia lekcji zdalnych, lekcje takie mogą zostać odwołane i odpracowane w innym, dogodnym dla wszystkich uczniów terminie. Dopuszcza się także zmianę daty lub godziny lekcji za zgodą wszystkich uczniów w grupie.
 6. Nieobecność ucznia na lekcji online nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy z tego tytułu.
 7. Zabrania się nagrywania lekcji online i jej udostępniania bez wiedzy i zgody COGITO 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH COGITO

Aktualizacja na dzień 1 września 2020r.

 

Dokument sporządzony na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ważny od 1 września 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men oraz https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

 

 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy szkoły
 1. Szkoła Języków Obcych COGITO wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Przy wejściach do sal lekcyjnych znajduje się płyn wraz z instrukcją do dezynfekcji rąk oraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz (np. rodzic przyprowadzający dziecko na zajęcia, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły wchodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Zakazuje się wejścia osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji oraz osobom mieszkającym z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Dzieci na terenie szkoły do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Pomieszczenia są wietrzone po każdej lekcji, a stoliki jak i markery do tablicy dezynfekowane.
 5. Na terenie szkoły COGITO istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie (np. osoby przyprowadzające dzieci na zajęcia) wchodzące do budynku i znajdujące się w przestrzeni wspólnej. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są uczniowie oraz nauczyciele pracujący w szkole.

 

 • 2 Przychodzenie i wychodzenie uczniów ze szkoły
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Do budynku szkoły mogą wejść z dzieckiem wyłącznie opiekunowie/rodzice uczniów (z uczniem wchodzi tylko jedna osoba dorosła). Opiekunowie/rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej budynku tj. korytarze, klatki schodowe, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra oraz posiadać osłonę ust i nosa i zdezynfekować ręce.
 3. Opiekunowie, o których mowa w pkt 2, muszą spełniać warunki, o których mowa w § 1 pkt 6.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego, który znajduje się na wyposażeniu szkoły. W celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia.
 5. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy (np. ma kaszel) lub gdy termometr wskaże podwyższona temperaturę nauczyciel informuje dyrektora szkoły, a ten kontaktuje się z rodzicem/opiekunem i prosi go o niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły. Dziecko w tym czasie będzie czekało na rodzica/opiekuna w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 6. Dziecko, u którego termometr wskaże podwyższoną temperaturę lub mam inne objawy chorobowe nie bierze udziału w zajęcia lekcyjnych.
 7. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż 7 min przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Każdy uczeń przed wejściem do sali lekcyjnej dezynfekuje lub myje ręce wodą i mydłem.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 • 3 Organizacja i funkcjonowanie grup językowych
 1. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów i, w miarę możliwości, poszczególnych uczniów.
 2. W okresie pandemii przerwy pomiędzy lekcjami różnych grup wynoszą 15 minut.
 3. Uczniowie rozpoczynają i kończą lekcje punktualnie, zgodnie z planem lekcji.
 4. Pomiędzy lekcjami różnych grup sala lekcyjne zostaje wywietrzona, a stoliki i inne przedmioty, z którymi dzieci mają kontakt (np. markery) zdezynfekowane przez nauczyciela.
 5. Zakazuje się korzystania z tego samego sprzętu szkolnego przez różnych uczniów w czasie jednej lekcji bez uprzedniej dezynfekcji.
 6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Zakazuje się wymiany przyborów szkolnych między uczniami.
 7. Zakazuje się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę jego ciała w trakcie zajęć.

 

 • 4 Rodzice (prawni opiekunowie)
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie w tym zakresie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie nie wysyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podania co najmniej dwóch form kontaktu do siebie (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. O każdej zmianie w tym zakresie rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania szkoły.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 • 5 Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę (przyłbicę) można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do wyznaczonego pojemnika – kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.

 

 • 6 Zasady bezpiecznego spożywania posiłków

 

 1. Uczeń może przynieść do szkoły kanapkę, przekąskę oraz wodę lub inny napój do picia. Przyniesionym jedzeniem nie dzieli się z innymi uczniami.
 2. Uczniowie mogą spożywać przyniesione jedzenie i napoje wyłącznie podczas przerw i poza salą lekcyjną.

 

 • 7 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posłać do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,2ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym miejscu (Izolatorium) wyznaczonym przez szkołę.
 4. W dziecko odizolowane od grupy, a oczekujące na przyjazd rodzica/opiekuna przebywa pod opieką nauczyciela w bezpiecznej odległości od pozostałych uczniów.
 5. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 7. Należy sporządzić listę i ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 8 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przyjść do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt.3, odpowiednie służby sanitarne i medyczne.
 5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwytyitp.).
 7. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych. 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Należy sporządzić listę i ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał pracownik podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 • 9 Wybór formy kształcenia
 1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu, gminy lub placówki.
 2. W szkole COGITO istnieją 2 formy kształcenia: stacjonarna i zdalna.
 3. W przypadku zaliczenia powiatu do strefy „żółtej” dyrektor w porozumieniu z rodzicami lub uczniami pełnoletnimi może podjąć decyzję o zmianie trybu nauki na hybrydowy lub zdalny.
 4. W przypadku zaliczenia Powiatu do strefy „czerwonej” dyrektor po konsultacji z rodzicami/uczniami pełnoletnimi może podjąć decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.
 2. Niniejsze procedury mogą ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. O wszelkich zmianach w procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami niezwłocznie po jej podpisaniu.
 5. Uczniowie zostaną zapoznani z niniejszymi procedurami podczas pierwszych zajęć w szkole. 7. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz do wypełnienia deklaracji (załącznik nr 1).
 6. Na terenie szkoły w widocznym znajdują się aktualne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

Załączniki 

 

Załącznik nr 1a do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH COGITO W SIERAKOWICACH z dnia 1 września 2020r.

 

 

 

 

Sierakowice, dn. …………………………

 

 

 

 

 

 

Deklaracja rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Języków Obcych COGITO w Sierakowicach okresie pandemii Covid-19 przedstawionych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym i dostępnych na stronie www.cogito-koszalka.pl
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Języków Obcych COGITO związanych z reżimem sanitarnym.
 3. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę.
 4. Uczeń jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.
 5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole u mojego dziecka. Podaję aktualne numery telefonu (min.2), które bezwzględnie będą odpowiadały na połączenia przychodzące: ………………………………………………………………………………………...…
 6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

………………………………………………………………………………

         (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

Załącznik nr 1b do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH COGITO W SIERAKOWICACH z dnia 1 września 2020r.

 

 

 

 

Sierakowice, dn. …………………………

 

 

 

 

 

Deklaracja ucznia pełnoletniego

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Języków Obcych COGITO w Sierakowicach okresie pandemii Covid-19 przedstawionych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym i dostępnych na stronie www.cogito-koszalka.pl
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Języków Obcych COGITO związanych z reżimem sanitarnym.
 3. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę.
 4. Informuję, że jestem/nie jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.
 5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole.
 6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

 

………………………………………………………………………………

         (data i podpis ucznia pełnoletniego)

 

Zapraszamy

Przyjdź do nas, a pokażemy Ci, że nauka może być przyjemna!

Kontakt z cogito