Logo Facebook
Home Regulaminy i procedury
19.09.2018
Regulaminy i procedury

Aktualizacja 1.09.2022 r.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym w szkole COGITO jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (pobierz TUTAJ), a następnie uiszczenie opłaty za I semestr lub 1 raty.
 2. Rok szkolny w Cogito składa się z II semestrów i rozpoczyna się z dniem 1 października 2022 r., a kończy 30 czerwca 2023 roku.
 3. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, za które zapłacił, a w razie jego nieobecności nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za opuszczone lekcje.
 4. Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 10 października 2022 roku, a za II semestr do dnia 28 lutego 2023 r. W sytuacji nieprzestrzegania wskazanych terminów, szkoła naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, szkoła Cogito zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczniów.
 6. Istnieje możliwość uregulowania płatność za semestr w czterech równych ratach. Wybór takiej opcji zaznaczamy w formularzu zgłoszeniowym. Szczegóły w zakładce CENNIK
 7. Opłaty za lekcje j. angielskiego lub hiszpańskiego można dokonywać przelewem na konto w ING Bank Śląski nr  09 1050 1764 1000 0097 1602 5748 lub gotówką u nauczyciela prowadzącego.
 8. Cennik kursów w Cogito znajduje się na stronie cogito-koszalka.pl. Szkoła gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienione przez cały rok szkolny 2021-2022.
 9. Przedstawione w cenniku ceny dotyczą grupy 7-9 osobowej. Szkoła dopuszcza możliwość dołączenia dziesiątej osoby wyłącznie za zgodą wszystkich uczniów lub ich rodziców. Po otrzymaniu zgody cena dla wszystkich uczniów w grupie zostanie proporcjonalnie obniżona.
 10. W sytuacji, gdy liczebność grupy zmniejszy się i będzie niższa niż 7 osób, szkoła Cogito zastrzega sobie możliwość skorygowania ceny w stosunku do ilości uczestników kursu. Nowa cena zostanie przedstawiona uczniom i ich rodzicom do akceptacji.
 11. W razie braku akceptacji nowej ceny szkoła zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania kursu lub zaproponuje przeniesienie uczniów do równoległych grup, jeżeli będzie to możliwe.
 12. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego z przyczyn losowych, szkoła postara się zapewnić zastępstwo lub zaproponuje dodatkowy termin lub zajęcia zostaną odwołane poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 13. Szkoła Cogito gwarantuje wykonanie pakietu godzin, za który uczeń zapłacił. Jeżeli w związku z przypadającymi świętami państwowymi i kościelnymi, długimi weekendami, zdarzeniami losowymi lub absencją nauczyciela zauważymy, że realizacja pakietu godzin w danym semestrze jest zagrożona, szkoła uzgodni z uczniami i zorganizuje dodatkowe terminy zajęć.
 14. Szkoła Cogito prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych, w którym notuje postępy uczniów, frekwencję oraz przygotowanie do zajęć. Na życzenie ucznia lub jego rodzica szkoła przygotuje raport podsumowujący I lub II semestr. Stosowną prośbę należy przesłać mailem na adres szkola@cogito-koszalka.pl i tą samą drogą raport taki zostanie dostarczony.
 15. Uczeń ma prawo do zmiany grupy w trakcie semestru pod warunkiem uzyskania zgody Cogito.
 16. Uczeń ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tzn. że zajęcia przestają być naliczane po 1 miesiącu od momentu otrzymania informacji o rezygnacji z kursu. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni rezygnację podpisuje jego rodzić lub prawny opiekun. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć rezygnację na piśmie swojemu nauczycielowi lub przesłać ją mailem na adres: szkola@cogito-koszalka.pl
 17. Jeżeli uczeń zrezygnuje z kursu w trakcie trwania semestru, a semestr ten został opłacony, szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci nadpłatę na wskazane przez ucznia konto lub w formie gotówki.
 18. Uczeń dba o wyposażenie szkoły. W razie zniszczeń poniesie materialną odpowiedzialność.
 19. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku oraz przepisów BHP na terenie szkoły. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi ważną przyczynę skreślenia ucznia z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji Szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci niewykorzystaną kwotę za kurs.
 20. Nauczyciel odpowiada za dziecko wyłącznie w czasie jego zajęć zgodnie z planem lekcji. Szkoła Cogito nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przywiezione i pozostawione bez opieki przed lekcjami jak i nieodebrane o właściwej porze po lekcjach

 

LEKCJE ONLINE

W przypadku lekcji online, zastosowanie mają te same zasady co w przypadku zajęć stacjonarnych, za wyjątkiem pkt. 19, 20, 21. Ponadto uczeń jak i szkoła deklarują przestrzegania następujących reguł:

 1. Po stronie ucznia należy posiadanie niezbędnych narzędzi do wzięcia udziału w lekcjach przez internet tj. komputera z dostępem do internetu, kamerki internetowej oraz słuchawek z mikrofonem.
 2. Wszelkie problemy techniczne znajdujące się po stronie ucznia nie są podstawą do żadnych roszczeń finansowch i niefinansowych wobec szkoły. Szkoła Cogito nie zwraca pięniędzy za lekcje, w których uczeń miał problemy ze sprzętem lub internetem.
 3. Szkoła Cogito dysponuje sprawnym i nowoczesnym sprzętem elektronicznym zapewniającym skuteczne przeprowadzenie lekcji online.
 4. Lekcje online prowadzone są za pomocą darmowego programu ZOOM, który uczeń zobowiązny jest zainstalować na swoim komputerze.
 5. W razie pojawienia się problemów technicznych po stronie szkoły lub dostawcy internetu lub programu ZOOM, używanego do przeprowadznia lekcji zdalnych, lekcje takie mogą zostać odwołane i odpracowane w innym, dogodnym dla wszystkich uczniów terminie. Dopuszcza się także zmianę daty lub godziny lekcji za zgodą wszystkich uczniów w grupie.
 6. Nieobecność ucznia na lekcji online nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy z tego tytułu.
 7. Zabrania się nagrywania lekcji online i jej udostępniania bez wiedzy i zgody COGITO 

 

 

 

 

Zapraszamy

Przyjdź do nas, a pokażemy Ci, że nauka może być przyjemna!

Kontakt z cogito