Logo Facebook
Home Regulamin (aktualizacja 15.07.2019)
19.09.2018
Regulamin (aktualizacja 15.07.2019)
 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym w szkole COGITO jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (pobierz TUTAJ), a następnie uiszczenie opłaty za I semestr/1 raty.
 2. Rok szkolny w Cogito składa się z II semestrów i rozpoczyna się z dniem 1 października 2019 r., a kończy 30 czerwca 2020 roku.
 3. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, za które zapłacił, a w razie jego nieobecności nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za opuszczone lekcje.
 4. Opłatę za I semestr należy uregulować do dnia 15 października 2019 roku, a za II semestr do dnia 28 lutego 2020 r. W sytuacji nieprzestrzegania wskazanych terminów, szkoła naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Jeżeli zwłoka przekroczy 30 dni, szkoła Cogito zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczniów.
 6. Istnieje możliwość uregulowania płatność za semestr w dwóch równych ratach. Wybór takiej opcji zaznaczamy w formularzu zgłoszeniowym. Szczegóły w zakładce CENNIK
 7. Opłaty za lekcje j. angielskiego lub hiszpańskiego można dokonywać przelewem na konto w ING Bank Śląski nr  09 1050 1764 1000 0097 1602 5748 lub gotówką u nauczyciela prowadzącego.
 8. Cennik kursów w Cogito znajduje się na stronie cogito-koszalka.pl. Szkoła gwarantuje, iż ceny pozostaną niezmienione przez cały rok szkolny 2019-2020.
 9. Przedstawione w cenniku ceny dotyczą grupy 7-9 osobowej. Szkoła dopuszcza możliwość dołączenia dziesiątej osoby wyłącznie za zgodą wszystkich uczniów lub ich rodziców. Po otrzymaniu zgody cena dla wszystkich uczniów w grupie zostanie proporcjonalnie obniżona.
 10. W sytuacji, gdy liczebność grupy zmniejszy się i będzie niższa niż 7 osób, szkoła Cogito zastrzega sobie możliwość skorygowania ceny w stosunku do ilości uczestników kursu. Nowa cena zostanie przedstawiona uczniom i ich rodzicom do akceptacji.
 11. W razie braku akceptacji nowej ceny szkoła zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania kursu lub zaproponuje przeniesienie uczniów do równoległych grup, jeżeli będzie to możliwe.
 12. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego z przyczyn losowych, szkoła zapewni zastępstwo lub zajęcia zostaną odwołane poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 13. Szkoła Cogito gwarantuje wykonanie pakietu godzin, za który uczeń zapłacił. Jeżeli w związku z przypadającymi świętami państwowymi i kościelnymi, długimi weekendami, zdarzeniami losowymi lub absencją nauczyciela zauważymy, że realizacja pakietu godzin w danym semestrze jest zagrożona, szkoła uzgodni z uczniami i zorganizuje dodatkowe terminy zajęć.
 14. Szkoła Cogito prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych, w którym notuje postępy uczniów, frekwencję oraz przygotowanie do zajęć. Na życzenie ucznia lub jego rodzica szkoła przygotuje raport podsumowujący I lub II semestr. Stosowną prośbę należy przesłać mailem na adres szkola@cogito-koszalka.pl i tą samą drogą raport taki zostanie dostarczony.
 15. Szkoła Cogito udziela rabat w wysokości 5% na drugiego członka najbliższej rodziny tj. brat, siostra, ojciec, matka, mąż, żona) oraz 10% na trzeciego i każdego kolejnego członka najbliższej rodziny. Rabat w wysokości 5% przysługuje także uczniowi na kurs drugiego języka w Cogito. Rabat zostaje udzielony wyłącznie przy płatności z góry za dany semestr. Rabaty nie mają zastosowania przy płatności ratalnej. W przypadku różnicy cen za kursy, odpowiedni rabat  udzielany jest w pierwszej kolejności najtańszemu z nich.
 16. Uczeń ma prawo do zmiany grupy w trakcie semestru pod warunkiem uzyskania zgody Cogito.
 17. Uczeń ma możliwość rezygnacji z kursu w dowolnym momencie. Rezygnacja następuje wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tzn. że zajęcia przestają być naliczane po 1 miesiącu od momentu otrzymania informacji o rezygnacji z kursu. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni rezygnację podpisuje jego rodzić lub prawny opiekun. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć rezygnację na piśmie swojemu nauczycielowi lub przesłać ją mailem na adres: szkola@cogito-koszalka.pl
 18. Jeżeli uczeń zrezygnuje z kursu w trakcie trwania semestru, a semestr ten został opłacony, szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci nadpłatę na wskazane przez ucznia konto lub w formie gotówki.
 19. Uczeń dba o wyposażenie szkoły. W razie zniszczeń poniesie materialną odpowiedzialność.
 20. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, porządku oraz przepisów BHP na terenie szkoły. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi ważną przyczynę skreślenia ucznia z listy uczniów ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji Szkoła dokona rozliczenia godzin i zwróci niewykorzystaną kwotę za kurs.
 21. Nauczyciel odpowiada za dziecko wyłącznie w czasie jego zajęć zgodnie z planem lekcji. Szkoła Cogito nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przywiezione i pozostawione bez opieki przed lekcjami jak i nieodebrane o właściwej porze po lekcjach
Zapraszamy

Przyjdź do nas, a pokażemy Ci, że nauka może być przyjemna!

Kontakt z cogito